Oficjum o jedność

Czwartek, 24 lutego 2022

Tekst medytacyjny

Ambasadorzy pojednania

Brat Alois, Przeor Wspólnoty z Taizé

[…] Pojednanie obejmuje szerszą płaszczyznę: chrześcijanie tworzą Ciało Chrystusa, a powołaniem ciała jest wyrażanie osoby w świecie zewnętrznym; Ciało Chrystusa powołane jest do wyrażania prawdy, że Chrystus pragnie pojednać całą ludzkość. W konsekwencji każdy chrześcijanin, jak ubogi by nie był, posłany jest przez Chrystusa pomiędzy innych jako ambasador pojednania. Odkrywamy wówczas, że poszukiwanie pojednania w naszym życiu braterskim przygotowuje nas do stawania się ambasadorami pojednania w Kościele i świecie.

 […]

Pierwszym wezwaniem dla każdego jest otwarcie jakiegoś okna w nas na Boga pojednania, i to poprzez naszą zwykłą egzystencję. Niektóre wspólnoty wypełniają to powołanie w sposób radykalny, a wręcz wyłączny. Inne są ambasadorami pojednania poprzez swą posługę duszpasterską lub zaangażowanie społeczne. …

Być ambasadorem pojednania znaczy przekazywać życie Chrystusa, ale też przyjąć dary, które Bóg złożył w innych. Pojednanie jest wymianą darów. Ta prawda dotyczy także pojednania pomiędzy chrześcijanami. Papież Franciszek wyraził to we wspaniały sposób, pisząc: « [W spotkaniu] chodzi nie tylko o otrzymanie informacji o innych aby lepiej ich poznać, ale o zebranie tego, co Duch zasiał w nich jako dar także dla nas. »

Frères et sœurs, vivre ensemble la réconciliation comme une tâche”
Brat Alois, opat Taizé

w Lourdes, w niedzielę 13 listopada 2016

Modlitwa wstawiennicza

W jedności z braćmi i siostrami z Demokratycznej Republiki Konga i ożywiani głębokim pragnieniem jedności pomiędzy naszymi Kościołami, zwracamy się ku Tobie, Panie, i prosimy Cię:

1/ Z okazji tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w miasteczku Menkao spotkali się przedstawiciele pięciu Kościołów. Wyłoniono spośród nich ekipę, w skład której wchodzą dwie osoby z każdego Kościoła. Jej główną misją jest refleksja i proponowanie działań ekumenicznych. I tak, 16 lutego zorganizowano dzień formacji i dzielenia na temat ekumenizmu.

Panie, dziękujemy Ci za drogę jedności, którą otwierasz w tym miasteczku. Powierzamy Ci pracę powstałej ekipy oraz projekty, które poddała odpowiedzialnym Kościołów. Poślij swojego Ducha, aby każdy chrześcijanin czuł, że jego także dotyczy powołanie do jedności tutaj, w Menkao, i wszędzie na świecie.

2/ Od ponad 25 lat Demokratyczna Republika Konga (DRK) doświadczana jest wojnami i zabójczą przemocą na wschodzie kraju. Wciąż trwa masakra ludności cywilnej. Ponad 110 000 osób zmuszonych zostało do opuszczenia domów w ucieczce przed walkami.

Panie, prosisz nas o wzajemną miłość między nami. Niech Twoja prawdziwa miłość przeniknie serce każdej osoby zaangażowanej w przemoc, aby do tej części kraju powrócił pokój. Poślij swego Ducha, aby zapanował Twój pokój i Twoja sprawiedliwość.

3/ W DRK obecne są różne Kościoły chrześcijańskie. Spotkania pomiędzy nimi odbywają się głównie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność. Istnieje wiele innych nowych Kościołów, tzw. « Przebudzenia », które nie uczestniczą w tych spotkaniach.

Panie, dziękujemy Ci za ten Tydzień Modlitw o Jedność i ważne chwile, jakie miały miejsce pomiędzy Kościołami Kongo. Niech Twój Duch pomoże nam dotrzeć do chrześcijan, którzy wahają się jeszcze nad udziałem w tych braterskich spotkaniach. Otwórz nasze oczy, abyśmy umieli rozpoznać i przyjąć to, co zasiałeś w każdej ze wspólnot.