WSPÓLNOTA KATOLICKA O POWOŁANIU EKUMENICZNYM

POWOŁANIE DO JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

Bracia i siostry ze Wspólnoty Chemin Neuf przeżywają szczególne zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan.

POWOŁANIE

To powołanie jest zakorzenione w doświadczeniu naszego założyciela, o. Laurenta Fabre, który w 1971 roku przeżył decydujące spotkanie z Bogiem poprzez Chrzest w Duchu Świętym w czasie modlitwy z braćmi protestantami.

Idąc za Soborem Watykańskim II, chcemy..,

„Pod tchnieniem łaski Ducha Świętego […] rozeznając znaki czasu i […] pilnie uczestniczyć w dziele ekumenicznym.” (Vat II, UR 4)

MODLITWA JEZUSA

Pragniemy uczynić swoim wołanie Jezusa, który jako pierwszy modlił się o jedność : „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty Ojcze we mnie, tak Ja w Tobie aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył , że Ty mnie posłałeś” (J 17, 21). Chcemy dziś usłyszeć, co Duch Święty mówi do Kościołów na drodze do jedności chrześcijan.

Każdego dnia modlimy się o jedność:

Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno, prosimy cię o jedność chrześcijan taką, jakiej ty chcesz, poprzez środki, jakie ty wybierasz. Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów, zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. Amen

NASZE CODZIENNE ZAANGAŻOWANIE

W naszej Wspólnocie żyją członkowie różnych Kościołów – katolicy, protestanci, ewangelicy, zielonoświątkowcy, prawosławni i anglikanie – którzy zobowiązują się do dzielenia życia codziennego, wspólnej modlitwy i formacji ciągłej, aby móc razem ewangelizować i świadczyć o dziele Zmartwychwstałego w świecie.

„Ponieważ podział chrześcijan jest największą przeszkodą w ewangelizacji, ponieważ wierzymy, że modlitwa Jezusa Chrystusa o jedność zostanie wysłuchana: „Aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył”, wspólnie, prawosławni, protestanci, katolicy, bez dalszej zwłoki, podejmujemy pokorną drogę wspólnej codzienności”. (Manifest wspólnotowy, 1986)

WIZJA „NIEWIDZIALNEGO KLASZTORU”, NET FOR GOD

W szczególny sposób modlimy się o jedność chrześcijan w czwartki, zgodnie z wizją Paula Couturier, francuskiego księdza i pioniera „duchowego ekumenizmu” z 1944 roku.

” Jeśli w każdy czwartkowy wieczór, w cotygodniową pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większa rzesza chrześcijan wszystkich wyznań tworzyłaby ogromną sieć oplatającą ziemię, niczym ogromny niewidzialny klasztor, w którym wszyscy byliby zanurzeni w Chrystusowej modlitwie o jedność, czyż nie byłaby to jutrzenka chrześcijańskiej jedności, która wzeszłaby nad światem? Czyż nie na taką postawę szczerego, głębokiego, żarliwego naśladownictwa duchowego czeka Ojciec, aby osiągnąć widzialną jedność ciała Kościoła, aby dokonać wszystkich cudów koniecznych do zgromadzenia w swoim widzialnym Kościele wszystkich, którzy Go kochają i którzy w sposób widzialny zostali naznaczeni znakiem chrztu?”

MÓDL SIĘ Z NAMI
NA ŻYWO… PÓŹNIEJ… Z TEKSTAMI…

Poniżej modlitwa o jedność chrześcijan ułożona przez naszą Wspólnotę w oparciu o słowa ks. Paula Couturier – prekursora ekumenizmu w Kościele Katolickim. Modlimy się słowami tej modlitwy na zakończenie każdego naszego spotkania:

Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno,
prosimy Cię o jedność chrześcijan taką, jakiej Ty chcesz,
poprzez środki, jakie Ty wybierasz.

Niech Twój Duch Święty
da nam doświadczyć cierpienia podziałów,
zobaczyć nasz grzech
i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję.

Amen

Jeżeli temat ekumenizmu jest dla Ciebie ważny i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat stanowiska kościołów w tej sprawie, zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami i ciekawymi artykułami na temat ekumenizmu.