Oficjum o jedność

Czwartek, 9 grudnia 2021

Tekst medytacyjny

Słuchanie i dialog: drogi człowieczeństwa

tekst Biskupa Jean-Claude Boulanger

Dzisiaj słuchanie i dialog są w centrum uwagi i wiele technik słuchania jest szeroko dostępnych. Na przykład wiele młodych małżeństw pragnie pogłębić ten wymiar relacji. Skoro słuchanie i dialog są podstawą miłości w małżeństwie i w rodzinie, stają się darem dla całego życia społecznego, dla całego życia kościelnego. Wzrastamy również proporcjonalnie względem tego, czy doświadczyliśmy faktu bycia wysłuchanym i czy wchodzono w dialog z nami w dzieciństwie. Człowiek jest relacją, jest komunikacją, jest mową. Ale słowo jest wyrażane przez całego człowieka. Nie bez powodu Bóg uczynił siebie Słowem, Słowem wcielonym, Logosem. Ale to właśnie cała istota Jezusa objawia nam Ojca. To nie jest tak, że słowo dotyczy tylko ucha, jedynie wzrok kontempluje, a serce przeżywa. Jak oznacza grecki źródłosłów słowa „dialog”, jest to słowo między dwiema osobami.

Mądrość ludzka często przekładała na przysłowia znaczenie, ale i trudność słuchania. Jedno z francuskich przysłów mówi, że „natura dała nam dwoje uszu i tylko jeden język, abyśmy mogli więcej słuchać, a mniej mówić”. „Kto mówi, ten sieje, kto słucha, ten zbiera” – dodaje perskie przysłowie. […]. Nauczenie się słuchania kogoś jest często najlepszym prezentem, jaki możemy mu dać. Pamiętajmy jednak, że ucho słyszy, ale tylko serce naprawdę słucha. Autentyczna miłość jest miarą wzajemnego słuchania. Jeśli słuchanie ma wymiar psychologiczny, a nawet terapeutyczny, to ma również wymiar duchowy. Jest to podstawowy wymiar istoty ludzkiej.

Bp Jean-Claude Boulanger, „Drogi Nazaretu, duchowość w codzienności”,
wydawnictwo Desclée de Brouwer, 2002, str. 58-59

Modlitwa wstawiennicza

1/ Diecezja Marsylii zgodziła się przyjąć rodzinę syryjskich uchodźców, repatriowanych dzięki Wspólnocie Sant’Egidio. Nasza wspólnota mogła pomóc w przyjęciu tej rodziny i przez to zdać sobie sprawę z dramatu rodzin uchodźców.

Panie, otwieraj nasze serca na nasze siostry i naszych braci, którzy są pozbawieni wszystkiego, nie pozwól, abyśmy byli nieczuli na przeżywane przez nich dramaty. Prosimy Cię, dodaj sił tym, którzy mobilizują się, aby im pomóc. Niech ich odwaga i śmiałość obudzi nasze przyzwyczajone serca.

2/ Rada Kościołów Bliskiego Wschodu wybrała i opracowała temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który rozpocznie się w styczniu: „Ujrzeliśmy jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy, aby złożyć mu hołd”. W Marsylii, wspólnota Chemin Neuf współpracuje z chrześcijanami Kościołów Wschodnich przygotowując wspólną celebrację.

Panie, zainspiruj nas i otwórz nasze serca na spotkania z naszymi braćmi i siostrami z tego niespokojnego obecnie regionu, regionu, w którym Ty postanowiłeś przyjąć nasze ciało i dzielić naszą ludzką kondycję.

3/ W przemówieniu do Świętego Synodu Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego 3 grudnia papież Franciszek ponowił swoje pragnienie pogłębienia dialogu ekumenicznego, biorąc za wzór Barnabę, który ewangelizował wyspę w I wieku naszej ery. Archimandryta Ignatius Sotiriadis, sekretarz ds. zewnętrznych Świętego Synodu Greckiego Kościoła Prawosławnego, powiedział, że „ta wizyta toruje drogę do przyszłego zjednoczenia chrześcijan”, wzywając jednocześnie do cierpliwości.

Panie, za przykładem Barnaby, syna pocieszenia, daj naszym Kościołom: katolickiemu i prawosławnemu na Cyprze, w Grecji i na całym świecie, aby współpracowały w misji niesienia ludziom Ewangelii i „pocieszania” wszystkich naszych bliźnich w potrzebie.